Pogrzeby z trumną

Po­grzeb tra­dy­cyj­ny z trumną jest nadal naj­chęt­niej wy­bie­ra­ną for­mą po­chów­ku zwłasz­cza po­śród o­sób star­szych lub wy­znaw­ców re­li­gii, w któ­rych kre­ma­cja nie jest akceptowana. W przy­pad­ku po­grze­bu z trum­ną na­le­ży za­dbać o wie­le a­spek­tów, któ­re nada­dzą ce­re­mo­nii o­stat­nie­go po­że­gna­nia od­po­wied­niej god­no­ści i pod­nio­słej at­mos­fe­ry. W organizacji pogrzebów duże znaczenie odgrywają również lokalne tradycje, do których podchodzimy z szacunkiem i zrozumieniem. W biu­rze za­kła­du po­grze­bo­we­go w War­sza­wie nasi pra­cow­ni­cy o­fe­ru­ją sze­ro­ki wy­bór tru­mien, któ­re wy­ko­na­ne są z bar­dzo du­żą dba­ło­ścią o szcze­gó­ły. Per­so­nel zakła­du po­grze­bo­we­go Cer­ber w War­sza­wie od lat or­ga­ni­zu­je po­grze­by, któ­re wy­róż­nia­ją się od­po­wied­nią o­pra­wą mu­zycz­ną, flo­ry­stycz­ną o­raz ob­słu­gą po­grze­bu na naj­wyż­szym po­zio­mie.

ceremonia z trumną
trumna w karawanie

Dbałość o detale

Każ­da ce­re­mo­nia od­by­wa się przy u­ży­ciu e­le­ganc­kich ka­ra­wa­nów mar­ki Mer­ce­des Benz lub Ja­gu­ar, a ponadto do­star­czamy na cmen­tarz stro­iki z ży­wych kwia­tów, za­pew­niamy mu­zy­kę o­raz na­miot po­grze­bo­wy. Or­ga­ni­zu­jąc ce­re­mo­nię o­stat­nie­go po­że­gna­nia, ma­my na u­wa­dze każ­dy e­le­ment po­grze­bu. Dzię­ki za­an­ga­żo­wa­niu na­szych pra­cow­ni­ków wszyst­ko od­by­wa się spraw­nie i z po­sza­no­wa­niem Zmar­łe­go o­raz Je­go Ro­dzi­ny. Głę­bo­ko wie­rzy­my w to, że po­grzeb jest u­ho­no­ro­wa­niem ludz­kie­go ży­cia, dla­te­go ce­re­mo­nie or­ga­ni­zo­wa­ne przez za­kład po­grze­bo­wy Cer­ber wy­róż­nia­ją się za­wsze in­dy­wi­du­al­nym cha­rak­te­rem.

MENU